Политика за поверителност

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Въведение

Лиан Колекшън ООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www.liancollection.bg; www.lianncollection.com; www.lianncollection.eu (Сайта), във връзка с услугите, предоставяни от Liann Collection , включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт, Политиката за използване на “Бисквитки” и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Liann Collection ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Liann Collection разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

 1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

Лиан Колекшън ООД („Liann Collection”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Liann Collection е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

III. Категории лични данни, обработвани от Liann Collection.
1. Liann Collection може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:
(i) Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други);
(ii) Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);
(iii) Финансова информация (банкова сметка и други);
(iv) Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;

(v) Данни от профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер, дата на раждане и др.);

(vi) Данни за сключване на договори за продажба, дилърство, продажби на едро, отложено плащане и др. с физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.).

 1. 2. Liann Collection може да обработва данни, изготвени и генерирани от Liann Collection в процеса на предоставяне на услугите:

(i) данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;

(ii) данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги

(iii) Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);
(iv) Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;

(v) Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);

(vi) Видеозапис при посещение в магазините или централния офис; запис на глас – обаждания, направени към контактния център на Liann Collection;

(vii) Видеозапис или фотография, изработени в съответствие с предварително обявените условия за участие в игри, и/или други промоционални кампании, организирани от Liann Collection.

 1. 3. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Liann Collection има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет), както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

4 Liann Collection има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

 1. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.
 2. Цели и правни основания за обработване на лични данни
  1
  . Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас. Liann Collection обработва данните Ви за следните цели:

(i) Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.

(ii) Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор; управление на пред продажбени дейности;

(iii) Данни получени от вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;

(iv) Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт;

(v) Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни, за електронно обслужване на електронни фактури.

(vi) Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване;

(vii) Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията;

(viii) Гаранционно и сервизно обслужване;

(ix) Обновяване на предложения към дилъри; споделяне на важна информация във връзка с промени в нашата политика и друга административна информация;

(x) Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване; управление на плащанията.

 1. 2. В изпълнение на свои законови задължения, Liann Collection обработва данните Ви за следните цели:

(i) Издаване на фактури;

(ii) За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

(iii) Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

(iv) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

(v) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

 1. 3. Liann Collection обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

(i) Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;

(ii) Директен маркетинг на продукти и услуги;

(iii) Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании;

(iv) Участие и управление на Liann Collection.

 1. 4. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Liann Collection.

(i) С цел охрана и осигуряване на защита на имуществото, интересите и сигурността на Liann Collection, негови посетители и служители, Liann Collection използва оборудване за видеонаблюдение.

(ii) Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама;

(iii) Aнализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;

(iv) Гарантиране качество на обслужване на клиентите (видеозапис, аудиозапис)

 1. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

(i) Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;

(ii) Лица, които по възлагане на Liann Collection да поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

(iii) Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас;

(iv) Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;

(v) Лица, на които Liann Collection е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор със Liann Collection обработват личните Ви данни от името на Liann Collection;

(vi) Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;

(vii) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

(viii) Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обекти/офиси на Liann Collection и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;

 1. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?
  Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
 2. 1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договоримежду Liann Collection и Вас или представлявано от Вас дружество – за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Liann Collection може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;
 3. 2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.
 4. 3. Личните данни, обработвани с цел участие в клуба на Liann Collection и управление на профила в Сайта – до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за управление на профил или участие в клуба на Liann Collection.
 5. Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.
 6. 5. Данни от видеозаписи от охранителни камери – до 60 дни от създаването на записа. Телефонните разговори се съхраняват до 360дни от провеждане на разговора.

VII. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

1.Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като се свържете с нас по електронен път на имейл:

Имате право също: да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Liann Collection, при обработване основаващо се на дадено съгласие; да възразите срещу обработването на личните си данни; да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране; да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

 1. 2. Автоматизирана обработка и профилиране.

Когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.

 1. 3. Възражение срещу използване за директен маркетинг.

Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес:

 1. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Liann Collection и какви са последиците от това?

За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, Liann Collection се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията.

Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас. За да извършите покупка от нашия Сайт и за да ви доставим поръчаните от вас стоки или услуги, Вие трябва да имате създаден профил в Сайта. По време на процеса на създаване на профил, Liann Collection се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират, данни за контакт, данни за плащане. Непредоставянето на такива данни препятства възможността за покупка и доставка на стоки или услуги от Вас.

VIII. Как защитаваме личните Ви данни.

Liann Collection прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни. Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

– Liann Collection е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;

– достъпът на служителите на Liann Collection до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на Liann Collection е ограничен, в зависимост от задълженията им;

– Liann Collection е установила задължения за поверителност за своите служители;

– достъпът до офис оборудването на Liann Collection и компютрите на всеки служител е ограничено.

– ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти

– С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

 • Лични данни за деца. Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

 1. Връзка към други сайтове

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. Liann Collection не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом Liann Collection получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, Liann Collection ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

 1. Политика за употреба на „Бисквитки“

За да се запознаете с Политиката за употреба на „Бисквитки”, моля посетете страницата Политиката за употреба на „Бисквитки”

 1. Изменения на Политиката за поверителност.

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.